समृद्ध नगर¸सुखी नगरवासी

 

ठुलिभेरी नगरपालिकाको नक्सा