समृद्ध नगर¸सुखी नगरवासी

 

ठुलीभेरी नगरपालिकाका सुन्दर गाँउहरूका तस्विर