FAQs Complain Problems

नगरपालिकाको आन्तरिक राजश्व खाता र धरौटी खाता नं हरु

ठूलीभेरी नगरपालिकाको

 आन्तरिक राजश्व खाता नं ०९४०१०००००००१२०२ सिटिजन बैक

  धरौटी खाता नं् ०९४०१००००००१६२०२ सिटिजन बैक